Voorwaarden

Algemene voorwaarden van internetwinkel T3BUS.NL

Bedrijfsnaam: T3bus

Eigenaar: J.Lutke, Rozenbogerd 3A  Hal 9,

5301 KD Zaltbommel, Nederland

Wij verwerken persoonlijke gegevens van websitebezoekers en klanten op onze website en in e-mails.

Wij verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens om bestellingen uit te voeren, waaronder namen, contactgegevens, adresgegevens en betalingsgegevens. We verzamelen ook gegevens via cookies en soortgelijke traceringstechnologieën om het gedrag van bezoekers op onze website en in e-mails te monitoren, zodat we de bezoekerservaring op onze website en in e-mails kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door geschikte productaanbevelingen te doen. We gebruiken ook persoonlijke gegevens die zijn verzameld voor legitieme marketingdoeleinden.

Wij gebruiken Santu Pty Ltd als verwerker om namens ons klantgegevens te verzamelen. Wij gebruiken PayPal als verwerker om namens ons betalingen te verwerken. Wij gebruiken XYZ Couriers als verwerker om producten namens ons te verzenden. Wij gebruiken Google Analytics om het verkeer op onze website te volgen. We gebruiken Mailchimp als processor om marketing e-mails te versturen en te volgen.

Persoonlijke gegevens worden 8 jaar bewaard om te voldoen aan overheidsvoorschriften.

Als we ons bewust worden van een inbreuk op de beveiliging waarbij persoonlijke gegevens geopenbaard zijn, zullen wij binnen 72 uur contact opnemen met onze toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder: Naam van de autoriteit en contactgegevens.

De personen van wie persoonlijke gegevens zijn geopenbaard zullen ook onverwijld op de hoogte worden gebracht via hun geregistreerde e-mailadres.

1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van T3bus.nl (hierna te noemen "de internetwinkel")zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zullen door ons op verzoek worden toegezonden.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt, welke u bij een bestelling via de internetwinkel heeft geaccepteerd voordat de bestelling definitief is gemaakt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van de internetwinkel worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door de internetwinkel ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door de internetwinkel. De internetwinkel is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de internetwinkel dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen/Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van de internetwinkel zijn vrijblijvend en de internetwinkel behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften of gestegen inkoop prijzen noodzakelijk is. De klant krijgt van  T3bus bericht en kan dan alsnog beslissen of hij de wijziging accepteert of de bestelling niet door laat gaan.
3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro's inclusief BTW en
exclusief verzendkosten

4. Retourzendingen

4.1 Alle artikelen kan u binnen 14 dagen na ontvangst retourneren waarna u een creditnota ontvangt. Uitgesloten zijn artikelen die buiten het gevoerde assortiment van de internetwinkel vallen en / of die speciaal besteld zijn op verzoek van de klant. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen in ongeschonden staat verkeren, niet gebruikt of gemonteerd zijn geweest. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.

4.2 U bent verplicht te controleren of de bij uw bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kan u dit binnen 3 dagen melden per e-mail aan info@t3bus.nl onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van de e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. De internetwinkel zal het artikel vervangen of uw betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert op gegronde redenen.
4.3 In het specifieke geval dat een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling, besteld via e-mail of schriftelijke opgave, behoudt de internetwinkel zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. De internetwinkel
 neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening. Dit geldt niet voor telefonisch / mondeling geplaatste bestellingen, alléén schriftelijke of per e-mail en / of via het internet winkelmandje bestelde artikelen.
4.4 Indien u iets terug stuurt, volg dan deze stappen:
• Stuur een e-mail naar
 info@t3bus.nl zodat wij uw zending kunnen verwachten. LET OP: Vermeld in het onderwerp van de e-mail het ordernummer / factuurnummer en artikelnummer dat u via de e-mail order hebt ontvangen.
• Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden

• Adresseer de artikelen aan: Internetwinkel T3BUS,  Rozenbogerd 3 A  HAL nr. 9,  5301 KD  te Zaltbommel en biedt het ter verzending aan bij een PostNL agentschap

5. Betalingen
5.1 Betaling dient vooraf te geschieden op rekening van de internetwinkel. Zolang de kosten van de bestelde artikelen plus verzendkosten niet   overgemaakt zijn op rekening van de internetwinkel, zal geen verzending plaatsvinden. 

5.2 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is internetwinkel T3bus gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
5.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door de internetwinkel aan u.

6. Levering
6.1 De door de internetwinkel opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
6.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan de internetwinkel T3bus verschuldigd bent, heeft voldaan. Bij niet - of niet tijdige betaling van de geleverde artikelen, blijven deze artikelen eigendom van internetwinkel T3bus. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.


8. Reclames en aansprakelijkheid

8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u de internetwinkel  daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de internetwinkel de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren

9. Elektronische communicatie en bewijs
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en de internetwinkel (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is de internetwinkel niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van de internetwinkel.
9.2 De administratie van de internetwinkel geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de internetwinkel in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat de internetwinkel gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de internetwinkel kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11. Diversen
11.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met de internetwinkel in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door de internetwinkel vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.2 de internetwinkel is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland